JEST SZANSA NA WODĘ W PANKACH

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej wydaje się być czymś oczywistym. Każdego dnia gotując, myjąc się, piorąc, zmywając, ale również podlewając swoje przydomowe ogródki trawniki zużywamy olbrzymie jej ilości, nie zastanawiając się czy jej nie braknie czy starczy dla każdego. Niestety problem braku wody pitnej i okresowych przerw w jej dostawie (szczególnie w miesiącach letnich) dotyka coraz większą ilość ludności zamieszkującej obszary miast i wsi, w tym naszej Gminy Panki, której brak
mieszkańcy doświadczają od lat. Sytuacja podyktowana jest oczywiście trwającą od połowy lat dziewięćdziesiątych suszą letnią, a rok 2020 zapowiada się na jeszcze bardziej suchy (co już widać) niż ostatnie lata, zmianami klimatu, które skutkują obniżeniem poziomu wód gruntowych oraz rosnącym zapotrzebowaniem i zużyciem wód podziemnych w celach konsumpcyjnych. Jest widoczne również wśród mieszkańców Gminy Panki, którzy w roku 2019 zużyli blisko 256,5 tyś m 3 wody co stanowi wzrost
w odniesieniu do 2017r. (179 tyś m 3) o ponad 30% i 2018r. (229,5 tyś m 3) o ponad 10%.

Podobna sytuacja wzrostu zużycia wody pitnej przy ograniczonych możliwościach jej pozyskania wynikających ze zmian klimatycznych oraz deficytu wody jaki posiada Polska, a szczególnie na jej deficyt narażony region pobliskiego woj. łódzkiego.

Niestety problem braku dostępu do wody pitnej na terenie Gminy Panki w poprzednich latach przez wcześniejsze władze nie został dostrzeżony, a wręcz zbagatelizowany – nie poczyniono żadnych działań mających na celu zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę własnych ujęć wody, zbiorników rezerwowych czy stacji pomp umożliwiających podanie wody do najdalej oddalonych od jej ujęć wsi i miejscowości leżących
w południowej części gminy.

Zlecone i wykonane przez Gminę w III kw. 2019 roku prace hydrogeologiczne w poszukiwaniu źródeł wody, w tym w rejonie ul. Dworcowej – Panki (przegląd otworu hydrogeologicznego kamerą, oraz wykonanie 24 h pompowania oczyszczającego) pozwoliły przy wykorzystaniu starego pochodzącego z początku lat dziewięćdziesiątych nieużytkowanego otworu hydrogeologicznego określić zasoby wodne na poziomie ok. 27 m3/h. z okresową możliwością zwiększenia do 40 m3/h. Niemniej jednak woda pochodząca z tego ujęcia charakteryzuje się znacznie podwyższoną zawartością żelaza i manganu przekraczając dopuszczalną normę ponad czterokrotnie i wymaga kosztownego systemu oczyszczania i uzdatniania. Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników prac hydrogeologicznych i możliwości pozyskania wody do celów pitnych gmina podjęła decyzje o budowie przy ul. Dworcowej w Pankach pierwszego gminnego ujęcia wody pitnej i w kwietniu bieżącego roku w ramach trwającego  od lutego 2020r. naboru złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zadanie to zostało również wprowadzone do budżetu Gminy na rok 2020 oraz WPF z realizacją w latach 2020 -2021. Wnioskowane wsparcie w formie dotacji z PROW na lata 2014- 2020 wynosi 2 mln. złotych i jest kwotą maksymalną jaką gmina może pozyskać z tego programu na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w bieżącej perspektywie finansowej. Pozostałe brakujące środki w wysokości 1,87 mln. zł zostaną pokryte pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach oraz środkami własnymi gminy pochodzącymi z pożyczki / emisji obligacji.

Harmonogram prac związanych z budową gminnego ujęcia wody przedstawia się następująco. W 2020r. planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji pozwalających na budowę ujęcia wody w tym pozwolenia wodno – prawnego oraz wykonanie odwiertu studni głębinowej. W końcu bieżącego roku przewiduje się też podpisanie umowy dotacji na realizację ww. inwestycji. Sama budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana jest w 2021r. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie PFU i zakłada możliwość zaopatrzenia w wodę ok. 2 000 – 2 500 mieszkańców z zastosowaniem trójstopniowej filtracji napowietrzonej, która jest niezbędna do odżelazienia i odmanganiaczenia tzn. uzdatnienia wody do celów pitnych / spożywczych. Niniejszy projekt zakłada również budowę trzech zbiorników wyrównawczych do wody pitnej o pojemności 100 m3 każdy.

Gmina Panki zaplanowała również w WPF na lata 2022 – 2024 kolejne środki 4,8 mln. złotych na budowę drugiego gminnego ujęcia wody we wsi Koski, które zabezpieczy dostawy wody dla części południowej gminy i zwiększy jej bezpieczeństwo w tym zakresie. Środki na realizację tego przedsięwzięcia planowane są do pozyskania
w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027

Po wykonaniu niniejszej inwestycji powinno udać się zapewnić ciągłość dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Panki. Jednak realizacja tej inwestycji nie zwalnia Nas z obowiązku oszczędzania i przemyślanego, rozsądnego korzystania z wody pitnej by w jej zasoby starczyły jak najdłużej.

Informuję również mieszkańców, że niebawem (druga połowa maja br.) ruszą prace związane z budową odcinka wodociągu pod rzeką Pankówką na wysokości ul. Wspólnej w Pankach. Wodociąg ten został przerwany w 2017 roku podczas budowy mostu na rzece Pankówce przy ul. Wspólnej przez firmę wykonującą tą inwestycję. Od 2017 roku ta nitka wodociągu nie funkcjonowała. Nic w tej sprawie przez ówczesne władze nie było robione. Należy zaznaczyć, iż ten odcinek jest bardzo ważny dla mieszkańców ul. Górniczej, 1 Maja, Kosek i Żerdziny.

Zadanie to pozwoli na „spięcie” dwóch sieci wodociągowych i lepsze zarządzanie dostawami wody w okresie jej niedoborów co powinno ograniczyć przerwy w ciągłości dostawach w okresie suszy.

Informacje z zakresu gospodarki wodnej (ewentualnych przerw i ograniczeń w dostawach wody oraz możliwości korzystania z dodatkowych ujęć do celów gospodarczych) dostępne będą na str. internetowej gminy oraz w urzędzie.

Mieszkańcy, którzy potrzebują większej ilości wody do celów rolniczo-gospodarczych mają możliwość pozyskania nieodpłatnie wody ze studni głębinowej na Boisku Sportowym w Pankach przy ul. Częstochowskiej. Prosimy tylko o kontakt z Urzędem Gminy.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *