UKARALI PREZESA STOWARZYSZENIA „NASZA SZKOŁA”

Artykuł ukazał się w tygodniku KLOBUCKA.PL nr 170 z dnia 10 lipca 2019

O Naszej Szkole pisaliśmy już kilka razy w związku z zastrzeżeniami między innymi straży pożarnej, nadzoru budowlanego, a także kuratorium oświaty. Przypomnijmy pokrótce najistotniejsze fakty. W Zwierzyńcu Pierwszym Stowarzyszeniem „Nasza Szkoła”, kieruje prywatna osoba Andrzej Z. W przypadku należącego do Stowarzyszeniu przedszkola – straż pożarna nakazała wyłączenie działalności placówki w roku ubiegłym. O problemach informował wówczas rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku mł. bryg. mgr Mariusz Gosławski (obecnie Komendant PSP w Kłobucku). Od decyzji tej Prezes Stowarzyszeni Andrzej Z. odwołał się wnosząc zażalenie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ten jednak już 11 września 2017 roku odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Komendanta PSP w Kłobucku dotyczącej zaprzestania eksploatacji części budynku szkoły podstawowej obejmującej pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby przedszkola. W uzasadnieniu podniesiono, że postępowanie administracyjne w tej sprawie trwa od 2015 roku, a Stowarzyszenie zmieniło sposób użytkowania części budynku szkolnego na przedszkolny w sposób niezgodny z przepisami bez wymaganej dokumentacji projektowej i poinformowania o tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Stowarzyszenie posiadało również wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego w budynku i kompletnie ją ignorowało. Decyzja Śląskiego Komendanta była ostateczna i zażalenia nie można było na decyzję tą wnosić. Dwa tygodnie później, 25 września utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy, a w ostatecznym uzasadnieniu stwierdzono, że na żadnym etapie postępowania w niniejszej sprawie, żaden organ PSP nie zakwestionował faktu, iż w budynku szkoły użytkowanym przez Stowarzyszenie występuje stan zagrożenia życia ludzi.

Decyzja o natychmiastowej wykonalności była ostateczna. Tak działo się w przypadku przedszkola.

O problemach szkoły informowaliśmy przed miesiącem. Wówczas Kuratorium Oświaty w Katowicach zainteresowało się szkołą podstawową w Zwierzyńcu Pierwszym prowadzoną przez Stowarzyszenie Nasza Szkoła. Kontrola przeprowadzona w tej placówce wykazała nieprawidłowości w utworzeniu dwóch klas sportowych w klasie IB i II. Dyrektor placówki została zobowiązana do dostosowania organizacji wyżej wymienionych oddziałów sportowych do aktualnych przepisów. Podczas kontroli stwierdzono, że w hali sportowej odbywają się zajęcia wychowania fizycznego oraz prowadzi się szkolenie sportowe dla uczniów szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym. Jednak kontrolującemu nie udostępniono dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do użytkowania nowo wybudowanej hali sportowej przy ulicy Jasnej w Zwierzyńcu, tym samym nie było możliwe stwierdzenie czy uczniom zapewnia się bezpieczne warunki nauki. Dyrektor szkoły potwierdziła, że nie posiada dokumentacji hali sportowej, która jest użyczana w formie najmu Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła”. Umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta 20 sierpnia 2018 roku pomiędzy Stowarzyszeniem „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym reprezentowanym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz dwóch członków Stowarzyszenia a Zakładem Produkcji Chemiczno-Budowlanej „Zalchem” reprezentowanym przez Andrzeja Zalewskiego –właściciela.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie zwróciła się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku o udzielenie pilnej informacji w zakresie posiadanych kompetencji. Jednocześnie analiza protokołu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku wskazuje, że w budynku szkoły występują nieprawidłowości. Wobec powyższego dyrektorowi szkoły zostało wydane zalecenie, aby zapewnił od zaraz uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole itp.

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu Prezes Stowarzyszenia Andrzej Z. będący też radnym gminy Opatów telefonicznie kazał się „odp…ć”, a następnie napisał (pisownia oryginalna):

CIEMNE CHMURY NAD ZWIERZYŃCEM ??? TO BRZĘCZEK NIE WIE ŻE TE CHMURY CIEMNE NAD ZWIERZYŃCEM JUŻ SĄ OD 2012 r. !!!

Niby taki elokwentny. A nie wie. To już gdy był przewodniczącym Rady Gminy Witold Łacny z PSL ,została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym. “Nasza Szkoła” miała istnieć według szacunków Łacnego trzy miesiące. A zobacz Brzęczku istnieje nadal. Tak powiedziałem Brzęczkowi, aby się od…ił od mojej osoby i od szkoły. I mam w d…e co on o mnie i o nas pisze. Nie będę się odnosił do Jego bełkotu. Co, kto, komu powiedział. Jak Ten zareagował. I tak dalej. Powiem krótko. Gdyby przy takiej nagonce na Naszą Szkołę było to co piszesz Brzęczku prawdą, to już dawno szkoła zostałaby zamknięta a ja bym siedział. Andrzej Zalski.”

Teraz jednak na inwestora została nałożona wysoka kara przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. Mowa jest o 67,5 tysiącach złotych. Czyli niezależnie od tego co Pan Andrzej Z. uważa, stosowne urzędy stwierdzają, że jest podstawa do nakładania kar. Uzyskaliśmy też wiedzę, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach wpłynęło zażalenie na decyzję kłobuckiego inspektoratu. O samą decyzję zapytaliśmy również Inspektorat w Kłobucku, który poinformował:

-„Mając na względzie zakres kompetencji organów nadzoru budowlanego PINB w Kłobucku zajmował się wyłącznie sprawą legalności przystąpienia do użytkowania hali dydaktycznej do zajęć sportowych, zrealizowanej w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego – o pozwoleniu na budowę.

Przeprowadzone przez PINB w Kłobucku postępowanie na wniosek skierowany z Kuratorium Oświaty w Częstochowie dowiodło, że rozpoczęcie użytkowania ww. hali dydaktycznej do zajęć sportowych nastąpiło bez dopełnienia przez inwestora formalności wynikającej z ustawy Prawo budowlane. W związku z powyższym, kierując się przy tym przepisami ww. ustawy PINB w Kłobucku zobligowany był do nałożenia kary na inwestora, wyliczonej zgodnie ze wzorem podanym w ustawie Prawo budowlane.

Jednocześnie informuję, że inwestorem wskazanym zarówno w decyzji Starosty Kłobuckiego o pozwoleniu na budowę jak i w postanowieniu tutejszego organu nadzoru budowlanego, nie jest Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” lecz osoba prywatna.

Ww. postanowienie PINB w Kłobucku stało się następnie przedmiotem zaskarżenia złożonego przez inwestora do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach”.

Czy kara zostanie podtrzymana? Przekonamy się wkrótce, o czym czytelników poinformujemy.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *