MIEDŹNO. ODWOŁANIE DYREKTORKI NIEZGODNE Z PRAWEM

Artykuł ukazał się w tygodniku KLOBUCKA.PL nr 190 z dnia 27 listopada 2019

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego po przeanalizowaniu dokumentów związanych z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie uznał, że doszło do naruszenia prawa. W tej sprawie 22 listopada wydano rozstrzygnięcie nadzorcze, które nie pozostawia wątpliwości, że Wiolettę Skoczylas odwołano bezprawnie. Należy na wstępie zaznaczyć, że jeśli wójt Piotr Derejczyk odwoła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, będzie to zgodna z prawem, ale jednak tylko gra na zwłokę. Cała linia orzecznicza WSA i NSA jest jednolita, a przyczyny wskazane w uzasadnieniu do odwołania dyrektorki nie są „szczególnie uzasadnionymi przypadkami”. To oznacza w dłuższej perspektywie kolejne straty finansowe dla Gminy Miedźno i mieszkańców, gdy kolejne instancje potwierdzą naruszenie prawa przy odwołaniu. Wioletta Skoczylas uzyska wszelkie należne odszkodowania z tytułu utraconego stanowiska, co oznaczać może nawet kilkaset tysięcy złotych strat dla Gminy.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ) nadzór prawny stwierdza w dokumencie nieważność zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 września 2019 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie w całości, jako sprzecznego z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). W uzasadnieniu czytam między innymi:
„Zgodnie z treścią § 1 powyższego zarządzenia Wójt Gminy, po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty odwołał Panią Dyrektor z zajmowanego stanowiska bez wypowiedzenia, z dniem 23 września 2019 roku. (…) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce – w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (…) może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. (…) Nie oznacza to jednak, że organ prowadzący ma pełną swobodę w tym względzie. Zastosowanie cytowanego wyżej przepisu może mieć bowiem miejsce wyłącznie przypadku wystąpienia w sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego odwołanie w trybie natychmiastowym oraz zachowania przewidzianych w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe wymogów formalnych tj. uzyskania opinii organu nadzoru. Orzeczenie o odwołaniu ze stanowiska w trybie natychmiastowym nie może być zatem dowodne i musi zostać uzasadnione poprzez przedstawienie przez organ okoliczności spełniających przesłankę “przypadku szczególnie uzasadnionego”.
Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar odwołania Pani Wioletty Skoczylas ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, gdyż “pani Wioletta Skoczylas prawidłowo realizuje zadania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie (…)”. Wydając zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy uznał, że podane w uzasadnieniu do przedmiotowego zarządzenia okoliczności mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków, zezwalających Wójtowi na takie działanie.
W ocenie organu nadzoru przytoczone przez Wójta Gminy Miedźno argumenty, w najmniejszym stopniu nie uzasadniają odwołania dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnie we wzmiankowanym wyżej trybie.
Pismo jest bardzo obszerne, a całą jego treść zamieszczamy na naszym profilu społecznościowym, do którego odsyłamy zainteresowanych. To dopiero pierwszy krok na długiej drodze, którą czeka Wiolettę Skoczylas, aby wykazać, że naruszono jej prawa i godność. Prócz ścieżki administracyjnej jest też planowany wobec wójta Piotra Derejczyka pozew cywilny, co zapowiadała była już dyrektorka.

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego po przeanalizowaniu dokumentów związanych z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie uznał, że doszło do naruszenia prawa. W tej sprawie 22 listopada wydano rozstrzygnięcie nadzorcze, które nie pozostawia wątpliwości, że Wiolettę Skoczylas odwołano bezprawnie. Należy na wstępie zaznaczyć, że jeśli wójt Piotr Derejczyk odwoła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, będzie to zgodna z prawem, ale jednak tylko gra na zwłokę. Cała linia orzecznicza WSA i NSA jest jednolita, a przyczyny wskazane w uzasadnieniu do odwołania dyrektorki nie są „szczególnie uzasadnionymi przypadkami”. To oznacza w dłuższej perspektywie kolejne straty finansowe dla Gminy Miedźno i mieszkańców, gdy kolejne instancje potwierdzą naruszenie prawa przy odwołaniu. Wioletta Skoczylas uzyska wszelkie należne odszkodowania z tytułu utraconego stanowiska, co oznaczać może nawet kilkaset tysięcy złotych strat dla Gminy.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ) nadzór prawny stwierdza w dokumencie nieważność zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 września 2019 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie w całości, jako sprzecznego z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). W uzasadnieniu czytam między innymi:
„Zgodnie z treścią § 1 powyższego zarządzenia Wójt Gminy, po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty odwołał Panią Dyrektor z zajmowanego stanowiska bez wypowiedzenia, z dniem 23 września 2019 roku. (…) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce – w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (…) może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. (…) Nie oznacza to jednak, że organ prowadzący ma pełną swobodę w tym względzie. Zastosowanie cytowanego wyżej przepisu może mieć bowiem miejsce wyłącznie przypadku wystąpienia w sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego odwołanie w trybie natychmiastowym oraz zachowania przewidzianych w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe wymogów formalnych tj. uzyskania opinii organu nadzoru. Orzeczenie o odwołaniu ze stanowiska w trybie natychmiastowym nie może być zatem dowodne i musi zostać uzasadnione poprzez przedstawienie przez organ okoliczności spełniających przesłankę “przypadku szczególnie uzasadnionego”.
Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar odwołania Pani Wioletty Skoczylas ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, gdyż “pani Wioletta Skoczylas prawidłowo realizuje zadania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie (…)”. Wydając zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy uznał, że podane w uzasadnieniu do przedmiotowego zarządzenia okoliczności mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków, zezwalających Wójtowi na takie działanie.
W ocenie organu nadzoru przytoczone przez Wójta Gminy Miedźno argumenty, w najmniejszym stopniu nie uzasadniają odwołania dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnie we wzmiankowanym wyżej trybie.
Pismo jest bardzo obszerne, a całą jego treść zamieszczamy na naszym profilu społecznościowym, do którego odsyłamy zainteresowanych. To dopiero pierwszy krok na długiej drodze, którą czeka Wiolettę Skoczylas, aby wykazać, że naruszono jej prawa i godność. Prócz ścieżki administracyjnej jest też planowany wobec wójta Piotra Derejczyka pozew cywilny, co zapowiadała była już dyrektorka.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *