SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI I RADNYMI GMINY WRĘCZYCA WIELKA

W piątek, 24 stycznia 2020r. w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy na czele z wójtem Tomaszem Osińskim, sołtysami oraz radnymi. Głównym tematem zebrania była gospodarki odpadami i podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wśród pojawiających się wątpliwości większość dotyczyła opłaty za zagospodarowanie odpadów ustalonej na 2020 r. Wójt Tomasz Osiński, z-ca Bogusław Głąb, a także sekretarz Magdalena Kasprzak szczegółowo omówili przyczyny tak drastycznych zmian wysokości opłat za wywóz śmieci. Przedstawiciele urzędu wyjaśniali sołtysom i radnym wygląd przetargu, a także składniki wpływające na wysokość opłaty za odbiór śmieci. Poruszono także możliwości urzędu w kwestii obniżenia tej kwoty w przyszłości. Szczegółowych informacji dot. samego przetargu udzielił Maciej Buchliński – inspektor w referacie inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami.

Na podstawie specjalnie przygotowanego przez wójta wykresu zebrani dowiedzieli się m.in. skąd wysokość kwoty za odpady przypadająca na mieszkańca (opłata dla przedsiębiorcy, utrzymanie PSZOK, edukacja mieszkańców, usuwanie tzw. „dzikich wysypisk”, obsługa administracyjna tego systemu). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa tylko i wyłącznie koszty funkcjonowania systemu i nie mogą one być przeznaczone na inne cele (!)

W gminie Wręczyca Wielka do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma pomimo, iż był przetargiem tzw. „unijnym”, co oznacza, że ofertę mogli zgłosić przedsiębiorcy zarówno z terenu całej Polski, jak i państw unii europejskiej – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w specyfikacji. Niezależnie od powyższego, jedyną ofertę złożyła firma EKO- SYSTEM BIS sp. z o.o. SK. Informacja o przetargu umieszczona była na platformie zakupowej.

Gmina Wręczyca Wielka przewiduje możliwość obniżenia stawki poprzez posiadanie kompostownika, służącego mieszkańcom, jako miejsce utylizacji odpadów bio. Każdy posiadacz kompostownika, który złoży deklaracje może liczyć na pomniejszoną opłatę. W styczniu opłata pomniejszona będzie o 2,00 zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo, natomiast od lutego wzrośnie do 3,00 zł. Deklaracje można składać od 29 stycznia 2020 w tut. urzędzie. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązaniowy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 34-377-84-21 w dniach i godz. pracy urzędu.

Wójt wspominał również o planach i działaniach, które zamierza podjąć w sprawie obniżenia kosztów miesięcznego wywozu odpadów na mieszkańca. Podwyżka za wywóz odpadów, to skutek powstały niezależnie od samorządu. Nowe stawki zostały wyliczone na podstawie kosztów funkcjonowania całego systemu. Podwyżki są niewątpliwie konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjętej przez parlament, która wprowadza nowe rozwiązania, z którymi to muszą zmierzyć się samorządy. Wójt w trakcie spotkania zwrócił się do sołtysów z prośbą o wyznaczenie terminów spotkań z mieszkańcami sołectw, na których omawiana będzie gospodarka odpadami.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *