SP W ALEKSANDROWIE FILIĄ SP W KONIECZKACH?

WÓJT URSZULA BUJAK WYJAŚNIA POWODY DECYZJI

Szanowni Państwo.

W minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami urzędu gminy w związku ze zmianami, które planowane są do wprowadzenia jeszcze w tym roku. O zmianach nie decyduje wójt, a wybrani w drodze głosowania radni reprezentujący Was – mieszkańców. Zmiany są konieczne, co widać na tle całego kraju. Koszty utrzymania szkół i wypłaty dla nauczycieli rosną, wpływy do budżetu samorządów maleją. Możemy utrzymywać kosztowne placówki kolejne lata, w zamian za to nie będziemy mieli w czasie suszy wody w kranach, drogi pozostaną dziurawe, nie będzie też chodników i oświetlenia miejscowości.

Wiele osób przekazuje nieprawdziwą informację, że planowane jest zamknięcie szkoły w Aleksandrowie. Nie ma takich planów. W placówce pozostanie oddział przedszkolny i klasy nauczania początkowego. Nie zmieni się też nic dla mieszkających w budynku rodzin. Przekształcenie szkoły podstawowej w Aleksandrowie w szkołę filialną jest zasadne ze względów organizacyjnych. Pozwoli to na właściwe uporządkowanie sieci szkół w gminie Panki, przy czym nie zmieni dostępności edukacji dla najmłodszych uczniów, nadal mogących korzystać z nauki w tym samym miejscu, to jest w Aleksandrowie. Natomiast dzieci z klas IV-VIII będą mogły kontynuować naukę w szkole podstawowej w Konieczkach, gdzie będą miały zapewniony dowóz wraz z opieką. Przekształcenie Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie w filię Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Konieczkach nie jest spowodowane li tylko względami ekonomicznymi, ale faktem jest, że takie względy wystąpią. Jednakże sprecyzowanie ich wysokości zależne jest od wielu czynników w tym deklaracji rodziców, które dzieci będą uczęszczały do szkoły, co ma bezpośredni wpływ na koszty dowozów, a także ostateczny kształt arkusza organizacyjnego po przekształceniu szkoły. Dlatego nie jesteśmy w stanie dokładnie odpowiedzieć na pytanie ile gmin             a zaoszczędzi w związku z ewentualną reorganizacją szkoły podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie.

Nakład środków finansowych ponoszonych przez Gminę Panki na bieżące utrzymanie szkoły w Aleksandrowie jest negatywnie postrzegany przez społeczność gminną, gdyż według niej opóźnia czy wręcz blokuje inne potrzeby inwestycyjny w oświacie. Za zaoszczędzone środki finansowe można byłoby lepiej doposażyć pracownie szkolne lub dokonać koniecznych remontów w szkołach dla dzieci z całej gminy. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania racjonalizacji wydatków oświatowych ponoszonych przez urząd. Konieczność ta uzasadniona jest przede wszystkim ustawą o finansach publicznych, według której wszystkie wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki na oświatę muszą być pokrywane wyłącznie z dochodów bieżących, co ogranicza możliwość realizacji oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Brak jest obecnie merytorycznych przesłanek do odkładania w czasie decyzji o przekształceniu szkoły w filię.

 Poniżej szczegółowe wyjaśnienie związane z propozycją i wskazanie korzyści, które za tym idą.

Z poważaniem

Urszula Bujak

Wójt Gminy Panki

DLACZEGO KONIECZNA JEST REORGANIZACJA SZKÓŁ W GMINIE PANKI?

Gmina Panki jest organem prowadzącym dla trzech szkół i jednego przedszkola. Największa jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach. Do tej placówki uczęszcza w roku szkolnym 2019/20 166 uczniów. Drugą co do wielkości szkołą w gminie jest podstawówka w Konieczkach ze 126 uczniami. Jest tam również oddział przedszkolny liczący 19 przedszkolaków. Trzecia, najmniejsza w gminie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie. W tej ostatniej uczy się 36 uczniów, a w oddziale przedszkolnym kolejnych 19 przedszkolaków.

W poniedziałek, 3 lutego w siedziby szkoły zorganizowane zostało spotkanie w którym udział wzięli Wójt Urszula Bujak, Sekretarz Krystyna Kubat, Dyrektor Gabriela Chrustowska, a także przedstawiciele Rady Gminy, związków zawodowych, nauczyciele oraz zainteresowani rodzice. W trakcie spotkania przedstawiciele władz gminnych przedstawili założenia związane z  proponowanym przekształceniem szkoły w filię. Decyzja o zmianach nie zakłada bowiem likwidacji placówki, nadal pozostanie w niej oddział przedszkolny, a także klasy nauczania początkowego I-III. Przedstawiono zebranym w szkole materiały, z których wynika, jak kosztownym pozostaje utrzymanie oświaty na terenie gminy Panki.

Kilka dni później odbyło się kolejne spotkanie zwołane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na które zaproszono Dyrektor Renatę Tomczyk ze Szkoły Podstawowej w Pankach i Dyrektor Karolinę Kurek ze Szkoły Podstawowej w Konieczkach. Tym razem w obecności dyrektorów i przedstawicieli urzędu na czele z Wójt Urszulą Bujak, komisja zajęła się skutkami planowanych zmian – w tym finansowymi. Obecnie gmina ponosi ogromne koszty związane z utrzymaniem trzech szkół. Sąsiednia Przystajń ma dwie szkoły, w których ilość uczniów jest wyższa niż w trzech placówkach na terenie gminy Panki. Wiążą się z tym znaczne oszczędności dla budżetu, ale też i lepsza jakość nauczania, bo dla dużej grupy uczniów łatwiej wyposażyć pracownie i sale lekcyjne, koszt rozkłada się na większą grupę.

CO PRZEMAWIA ZA ZMIANAMI?

Gminny referat oświaty przygotował materiały związane ze szkołami wraz z oddziałami przedszkolami i dla przedszkola, dla których Urząd Gminy w Pankach jest organem prowadzącym. Można prześledzić generowane dla gminy koszty szkół i przedszkoli w tym koszty miesięczne na jednego ucznia.

Subwencja oświatowa na 2020 rok jest wyższa niż 2019. Podział uwzględnia koszty podwyżek, które nauczyciele otrzymali w 2019 r. – ale już nie tych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało w 2020 roku. Od początku roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej. W 2020 kwota na każdego ucznia wynosi ok. 5.986  zł. W stosunku do roku 2019 (5.568 zł) to o 481 zł więcej (7,5%) niż w roku ubiegłym. Subwencja przyznana jest na ucznia i za nim podąża. Jego przejście do innej szkoły zmniejsza zatem średnie koszty utrzymania wszystkich uczniów w placówce – co widać w powyższej tabeli – szkoła w Pankach ma najwięcej uczniów, a  koszt utrzymania każdego z nich jest niemal trzykrotnie niższy niż w szkole z Aleksandrowa. Nie bez znaczenia pozostaje też ilość etatów i koszty wynagrodzeń nauczycieli. W szkole pracuje obecnie osiemnastu nauczycieli. Większość jedynie uzupełnia etaty, ich zmiany dotkną najmniej. Są również nauczyciele zatrudnieni na umowę do końca sierpnia. Wraz z końcem roku szkolnego 2019/20 w Aleksandrowie o 6,3 zmniejszy się ilość etatów. Jak to się ma do oszczędności w budżecie gminy na rok szkolny 2020/21?

ILOŚĆ ETATÓW Płace miesięcznie Łączne IX-XII/2020 Łączne I-VIII/2020
6,3 31 552,56 zł 126 210,24 zł 252 420,48 zł

Koszt wynikający z powyższych wyliczeń:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 378 630,72 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 32 183,61 zł

Odpis na ZFŚS 17 120,82 zł

Art. 30 z Karty Nauczyciela 8 558,89 zł

Razem: 436 494,04 zł

Plus dodatek funkcyjny dyrektora placówki 8 607,60 zł

Przeniesienie części klas do szkoły w Konieczkach (lub poszczególnych uczniów do Panek) pozwala powyższe kwoty w znacznej mierze zaoszczędzić. Przy czym szkoła w Aleksandrowie oszczędzi również m.in. na opale, bo część klas można będzie wyłączyć z ogrzewania. Obecnie koszty z tego tytułu wynoszą 9 410 zł rocznie.

Koszty dla gminy generują też dwa przedszkola prywatne:

Tęczowe Przedszkole – 296 716,10 zł (rocznie)

Kotek i Myszka – 423 054,62 zł (rocznie)

Razem ze szkołami to obciążenie dla budżetu ponad 7 milionów złotych rocznie.

DLACZEGO WARTO DOKONAĆ ZMIAN?

Prócz oczywistych korzyści wynikających z oszczędności w czasie gdy nasza gmina zmaga się z ogromnym deficytem i koniecznością zaciągania kolejnych kredytów, na zmianach zyskają uczniowie i ich rodzice. W trakcie poniedziałkowego spotkania rodzice podnieśli argument, że do szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami, w tym jeden z uczniów na wózku inwalidzkim.

Obecnie uczniowie z orzeczeniami są w każdej z trzech placówek szkolnych. W pełni dostosowana do osoby na wózku nie jest też szkoła w Aleksandrowie, jednak pozostałe szkoły nie mają problemu z wjazdem dzieci na wózkach. W Konieczkach jest łagodny podjazd od strony parkingu, a na parterze sala do rehabilitacji, sala gimnastyczna, toalety, a także wszystko co niezbędne dla prawidłowego rozwoju uczniów z problemami ruchowymi. Podobna sytuacja jest w szkole podstawowej w Pankach. Nie ma jednak pewności czy po przeniesieniu klas do szkoły w Konieczkach uczeń poruszający się na wózku nadal pozostanie w jednej z trzech placówek na terenie gminy. Jeżeli taką decyzję podejmą jego rodzice, zapewnimy odpowiednie warunki zgodnie z zaleceniami.

Szkoła w Aleksandrowie jest placówką, w której nie ma jadalni, w pozostałych szkołach to udogodnienie istnieje i dzieci mogą być dożywiane na życzenie rodziców. Gmina zapewni też dowóz uczniów oraz dwa odwozy zależne od potrzeb wynikających z planu lekcji. Na dzień sporządzania wyliczeń, szacowany koszt dowozu uczniów do szkoły podstawowej w Konieczkach wynosi 27 448,00 zł, a odwóz uczniów w rozłożeniu na 2 kursy 54 896,00 zł (Razem: 82 344,00 zł). Brutto 88 931,52 zł.

CO ZYSKAJĄ UCZNIOWIE?

Szkoła w Konieczkach ma 8 sal lekcyjnych wyposażonych w m.in. w tablice interaktywne. Jest jadalnia i szatnie dla klas; I-III, IV-VI, VII-VIII.

W ramach projektów w szkole podstawowej w Konieczkach pozyskano

 • – sprzęt nagłaśniający, programy profilaktyczne, tablicę interaktywną, laptopa, warsztaty dla uczniów
 • – zakupiono 3 tablice interaktywne z projektorami i osprzętem
 • – zieloną pracownię,
 • – sprzęt audio video – ( drukarka, kamera cyfrowa, mikroskop cyfrowy)
 • – pomoce dydaktycze (plansze edukacyjne, mapy, globusy, zestawy do doświadczeń i eksperymentów, filmy i programy multimedialne, modele przestrzennych)
 • – z narodowego programu czytelnictwa zakupiono 339 sztuk pozycji książkowych do biblioteki szkolnej)
 • – z unijnego projektu nowoczesne działania kluczem do sukcesu zakupiono pomoce dydatyczne: doświadczenia do fizyki, walizka kostek, magnetyczne krążki, wagę szkolną, odważniki, zestaw do badania gleby, kamerę,  24 laptopy, programy multimedialne do matematyki, tablicę interaktywną, stację meteorologiczną, urządzenie do zajęć prowadzonych metodą EEG biofeedback, telewizor, drukarkę, pomoce do zajęć logopedycznych.

Prowadzone są:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii,
 • warsztaty społeczne
 • warsztaty umiejętności uczenia się
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • zajęcia prowadzone metodą eksperymentu : Pomyśl, policz, pokaz, Badacze Ziemi, Fizyka zabawek
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem metody EEG biofedback, rewalidacyjne, konsultacje pedagogiczne, zajęcia indywidualne z wykorzystaniem metody EEG biofedback

Odnosząc się do pojawiających się zarzutów – szkoły w Pankach i Konieczkach nie są w sposób szczególny finansowane przez Urząd Gminy, a środki na rozwój pozyskują z różnorodnych programów. Szkoła w Pankach pozyskała w ostatnich latach kwotę 663 865,56 zł. Analogicznie szkoła w Konieczkach zyskała 411 852,65 zł. W tym czasie szkoła w Aleksandrowie pozyskała znacznie mniej środków zewnętrznych

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła w Konieczkach planuje złożenie wniosku, o sfinansowanie pracowni językowej, zajęć dla dzieci ze specyficznymi potrzebami, zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównywanie różnic. Wartość projektu około 300 000 zł

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *