NEGATYWNA OPINIA KURATORIUM OŚWIATY

Opinia kuratorium jest w zasadzie wiążąca przy planach zamknięcia czy przekształcenia szkół. W zasadzie, bo nie wszędzie konieczne jest opieranie się wyłącznie na decyzjach urzędników, na które wpływ mają lub mogą mieć obecne uwarunkowania polityczne. Czy o takim przypadku możemy mówić w sprawie próby zamknięcia przez organ prowadzący z Lipia szkoły w Rębielicach Królewskich? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, wiele jednak może wskazywać na fakt, że decyzje władz gminy torpedowane są przez klasę polityczną, a konkretnie posłów partii rządzącej, próbujących wpływać na decyzje organów nadzoru. Takim przykładem może być wystąpienie posłanki Lidii Burzyńskiej na spotkaniu z rodzicami, gdzie polityk mówi wprost, że telefonowała do wojewody śląskiego w sprawie wydanej kilka dni wcześniej decyzji nadzoru budowlanego. Co więcej, kilka dni później decyzja nadzoru zostaje zmieniona. Przypadek? Oby.

Rodzice dzieci uczących się w planowanej do zamknięcia szkole

Urzędnicy i radni gminy Lipie uważają, że decyzja kłobuckiego nadzoru o natychmiastowym wyłączeniu z użytkowania szkoły była zasadna ze względu na możliwe zagrożenia w zdrowiu i życiu dzieci. Tymczasem najpierw zmieniono właśnie tę decyzję, co umożliwia naukę do końca roku szkolnego w murach placówki, a teraz kuratorium wydało negatywną opinię, w której zdaniem samorządowców pominęło najważniejszą kwestię będącą powodem zamknięcie szkoły – zły stan budynku. Ten ostatni warunkowo dopuszczonego do użytkowania, choć jego stan może co najwyżej ulec dalszej degradacji. Na remonty w zakresie koniecznym do wykonania, gmina nie uzbiera niemal dwóch milionów złotych, tym samym, gdy czasowe pozwolenie wygaśnie, szkoła i tak zostanie zamknięta niezależnie od punktu widzenia dzieci, rodziców, polityków i kuratorium. Radni powiedzieli już, że nie wyasygnują środków na remont, co powtórzyli kilkakrotnie przy okazjach spotkań w komisjach i sesjach rady gminy.

Zbigniew Bystrzykowski – Przewodniczący Rady Gminy w Lipiu

Tymczasem według urzędników częstochowskiego kuratorium oświaty przeniesienie dzieci z Rębielic Szlacheckich do Lipia może naruszyć prawa dziecka, pogorszyć dostępność do wychowania przedszkolnego, a dzieciom których rodzice nie mają możliwości ich dowozu we własnym zakresie, uniemożliwi korzystanie z przysługującego im od trzeciego roku życia prawa do wychowania przedszkolnego. Absurdalności tego stwierdzenia nie trzeba chyba udowadniać, gdyby jednak spojrzeć szerzej, to z uzasadnienia wynika, że organ prowadzący powinien zapewnić rodzicom środki transportu, by nie ograniczać możliwości rozwojowych dzieci…

W opinii kuratorium, pogorszeniu ulegnie też możliwość udziału uczniów w oferowanych zajęciach pozalekcyjnych. W szczególny sposób dotknie to uczniów oddziałów klas VII i VIII, którzy w wyznaczonych ramach czasowych, pomiędzy godziną przyjazdu do nowej szkoły, a godziną ostatniego kursu powrotnego, będą mogli uczestniczyć tylko w zajęciach obowiązkowych oraz lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie, jeśli zadeklarują wolę udziału w nich. Obecna organizacja pracy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich sprzyja indywidualizacji, dzięki czemu dzieci mają duże poczucie bezpieczeństwa, uzyskują optymalne efekty w nauce – zauważa kuratorium, przy czym zupełnie nie zwraca uwagi na fakt, że przyszłe klasy będą nawet jednoosobowe. W jaki sposób polepszy to rozwój psycho-społeczny dziecka? To kuratorium tłumaczy na swój sposób.

– Mała liczebność oddziałów nie ogranicza interakcji społecznych, które są możliwe na zajęciach w klasach łączonych oraz podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć w grupach między-klasowych i na poziomie całej szkoły.

Kuratorium zdaje się jednak nie zauważać, że takie przedsięwzięcia to zdarzenia marginalne, na co dzień interakcja będzie się odbywać 1:1 nauczyciel + uczeń, jak w indywidualnym toku nauczania. To jednak w opinii kuratorium nie jest nierównym traktowaniem uczniów w gminie. Kuratorzy przytaczają też przemyślenia rodziców, z których wynika, że skuteczność nauczania w klasach łączonych jest dobrym rozwiązaniem dla uczniów, ale wymaga kunsztu pedagogicznego od nauczycieli, którzy w szkole w Rębielicach Szlacheckich doskonale sobie radzą w tej sytuacji… Jak widać rodzice tamtejszych dzieci są fachowcami od elektryki, budowlanki, ciesielki, a także psychologii i oceny jakości nauczania. Dziw bierze, że dotychczas kuratorium nie powzięło decyzji o zatrudnieniu części tych fachowców w swojej częstochowskiej delegaturze.

– Atutem szkoły, która ma ulec likwidacji jest pozycja, jaką zajmuje wśród mieszkańców wsi, którzy od pokoleń wykazują ogromną determinację w dążeniu do jej utrzymania oraz zaangażowanie w jej życie, w ten sposób uświadamiając młodym wartość edukacji i jej znaczenie w życiu każdego człowieka.

Tę jakże interesującą konstatację możemy wyczytać w dalszej części uzasadnienia i na tym kończymy analizę decyzji kuratora. Merytorycznie bowiem nie ma się do czego odnieść i nie może dziwić, że o twierdzeniu kuratora – iż jest ono absurdalne – mówią władze gminy Lipie. Jednocześnie składają zażalenie na decyzję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na co zgodę wydali już radni w trakcie sesji nadzwyczajnej w dniu 14 lutego. W uzasadnieniu do uchwały wskazano sześć spośród tez postanowienia kuratorium, które w większości omówione zostały powyżej. Ponadto zwrócono uwagę, że kurator nie uwzględnił budżetu gminy i jej sytuacji finansowej. A ta uniemożliwia nie tylko finansowanie szkoły przy niewystarczającej dotacji, ale przede wszystkim wyłożenie gigantycznej kwoty koniecznej dla przeprowadzenia remontu budynku.

Sesja Nadzwyczajna z 14 lutego 2020

Czy decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty coś zmienia? Co do zasady niewiele. Organ prowadzący odwoła się od decyzji i będzie czekać na dalsze rozstrzygnięcia. A co jeśli rozstrzygnięcia będą niepomyślne i szkołę będzie należało wyremontować? Nic. Gmina podejmie się remontu. W tym roku radni wysupłają na niego tysiąc złotych, w przyszłym kolejne dwa tysiące… i żwawo budynek wyremontują do końca wieku – jak można przypuszczać.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *