2016-02-17. Każda miejscowość potrzebuje miejsca by się rozwijać, najlepiej gdy miejsca jest dużo i w dobrej lokalizacji. W Przystajni są takie tereny, niestety za mało by zatrzymać inwestorów i przyciągnąć nowych. Co dalej?

Z Urzędu Gminy w Przystajni pochodzi dzisiaj więcej dobrych informacji. Już kilka lat temu zastanawiano się nad rozwojem miejscowości i całej gminy pod kątem inwestycji gospodarczych. Gmina i jej położenie jak również rozdrobnienie terenów pod istniejące już i nowe inwestycje nie ułatwia pozyskiwania inwestorów. W poprzedniej kadencji się nie udało, obecnie jednak w związku z prowadzonymi pracami nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego jednym z punków jest wyznaczenie terenów pod przyszłe inwestycje z inicjatywy wójta Henryka Macha zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się 27.01.2016 r.

Na spotkanie zaproszono właścicieli gruntów terenów zlokalizowanych w Przystajni przy ul. Powstańców Śląskich - prawa strona od centrum w kierunku Olesna. Tereny te składają się z obszarów przeznaczonych juz w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone dla działalności produkcyjnej, przemysłu, magazynów i składu (P2, P1) - łącznie to około 15 hektarów oraz obszarów będących w trakcje zmiany przekształcenia terenu, ale objęte już zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (RB, ZI) – przekształcane około 6 hektarów. Ogromnym atutem tych terenów jest ich pełne uzbrojenie oraz położenie przy DW494, która w 2017 będzie przebudowywana na odcinku od Podłęża Szlacheckiego do Częstochowy. Obecnie trwają prace projektowe, geodeci dokonują pomiarów na całym planowanym odcinku w uzgodnieniu z samorządami poszczególnych gmin przez które przebiegać ma planowana inwestycja drogowa.

Najważniejszym celem spotkania było uświadomienie i poinformowanie, że takie tereny istnieją, a ich przeznaczenie to głównie strefa dla przemysłu, a nie tereny pod zabudowę mieszkaniową. Priorytetem dla włodarzy gminy było również by zachęcić mieszkańców będących już inwestorami, do rozwijania swoich firm na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem pozostania nadal aktywnymi w rozwoju przedsiębiorstw na terenach gminy Przystajń.

Poruszono również bardzo ważne dla inwestorów tematy, takie jak promocja terenów inwestycyjnych oraz możliwości zbycia nieruchomości na rzecz potencjalnych inwestorów.

Bardzo ważną częścią spotkania było omówienie kwestii regulacji stanu prawnego nieruchomości, które warunkują ewentualne zbycie nieruchomości. Jak dowiaduję się w urzędzie, było to pierwsze z planowanych spotkań, na pewno jednak nie ostatnie. Pozostaje do rozwiązania szereg spraw z lewą stroną ulicy Powstańców Śląskich (w kierunku Olesna patrząc). Temat terenów inwestycyjnych jest dla Przystajni ogromnie ważny i jak dowiaduję się u wójta Henryka Macha, będzie priorytetem w najbliższym czasie, o czym poinformuję w osobnym artykule.

Opracowanie: Jarosław Brzęczek

Zdjęcie: Urząd Gminy Przystajń

Reklamy

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Grzyb